Algemene voorwaarden

Natuurlijk moeten we het ook hebben over de voorwaarden. Dit zijn niet altijd de leukste dingen om door te lezen, maar het is goed om je hier even in te verdiepen. Dan weten we wat we zakelijk gezien van elkaar kunnen verwachten en ontstaan er geen onduidelijkheden. Heb je vragen? Stel ze mij dan gerust! Dat kan het beste via e-mail: voorwaarden@jackles.com. Geeft het in jouw mail even aan als je liever door mij teruggebeld wordt over jouw vraag.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel voorbereidend als uitvoerend.

Artikel 2: Definities

Opdrachtnemer: Jackles. Jackles gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten.
Opdrachtgever: de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Jackles.
Overeenkomst: alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever bevestigt deze per mail.

Artikel 3: Bedrijfsomschrijving

Jackles richt zich op counseling en coaching binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin van het woord. Jackles is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 78385466.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft voor de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Daarom kan opdrachtnemer niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 • Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming voor vastlegging voor administratieve doeleinden van haar/zijn NAW-gegevens plus telefoonnummer in het klantenbestand van opdrachtnemer.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijke informatie tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Als deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5: Reglement

 • Opdrachtgever is op de hoogte van de door opdrachtnemer gebruikte behandelvorm(en) en van het behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is.)
 • Opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever door te verwijzen naar een andere coach of arts als het coachtraject niet voldoende is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.
 • Als het coachtraject tegen het advies van de opdrachtnemer wordt beëindigd door de opdrachtgever, is opdrachtgever bereid is een verklaring te tekenen waarop opdrachtgever erkent het coachtraject zonder goedkeuring van opdrachtnemer.
 • Het coachtraject kan door opdrachtnemer eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet.
 • De opdrachtgever op de hoogte is van het feit dat opdrachtnemer een klantendossier bijhoudt.
 • Opdrachtgever behandelt dit klantendossier overeenkomstig met de Nederlandse privacyregeling.
 • Opdrachtgever kan een kopie kan vragen van het klantendossier dat van betrekking is op haar/hem.
 • Opdrachtgever kan vernietiging eisen van het klantendossier dat op opdrachtgever van toepassing is. Opdrachtnemer is wettelijk verplicht is hieraan mee te werken.

Artikel 6: Offertes en prijzen

 • Alle door opdrachtnemer verstrekte offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
 • Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 • Opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
 • In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur van derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten en dergelijke.
 • Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen prijs jaarlijks te verhogen.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

 • Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de overeenkomst. Betaling vindt plaats zoals aangegeven op door opdrachtgever van opdrachtnemer ontvangen de factuur, of in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • Betaling gebeurt door overmaking van het op de factuur vermelde bedrag, inclusief BTW, op NL 53 RABO 0356 1571 05 t.n.v. Jackles in Tilburg.
 • De gehanteerde betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
 • Bij niet tijdige betaling of het uitblijven van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Als opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever ook de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die met deze incasso gemoeid zijn.
 • Eventuele bezwaren over de factuur moet opdrachtgever binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk bij opdrachtnemer kenbaar maken.

Artikel 8: Duur en beëindiging van de overeenkomst

 • De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan te allen tijde met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 • Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien zij/hij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
 • Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 9: Het verzetten van afspraken

 • Als opdrachtgever de afspraak wil annuleren of verzetten, kan dit kosteloos tot 24 uur van tevoren. Als de afspraak niet of niet op tijd is geannuleerd of verzet, brengt opdrachtnemer 1 consult in rekening (zijnde € 70,- exclusief BTW). Opdrachtgever is verplicht deze te betalen.
 • De kennismaking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is vrijblijvend, dat wil zeggen dat er geen kosten aan zijn verbonden. Als opdrachtgever de afspraak wil afzeggen of verzetten, kan dit kosteloos tot 24 uur van tevoren. Als de afspraak niet of niet op tijd is afgezegd, maar opdrachtgever komt de afspraak niet na, brengt opdrachtnemer 1 consult in rekening (zijnde € 70,- exclusief BTW). Opdrachtgever is verplicht deze te betalen.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10: Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching- en counselingsessies.
 • In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 • Als opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak is gehouden vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 • De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching- of counselingsessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 • Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12: Klachten en geschillen

 • Als opdrachtgever klachten heeft over de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden moet zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk laten weten aan opdrachtnemer.
 • Na bespreking van de klacht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de met goedvinden van beide partijen gekozen oplossingsrichting.

Deze voorwaarden zijn opgesteld volgens onder andere de wettelijke verplichtingen aangaande de Algemene verordening gegevensbescherming van 25 mei 2018. Voor aanvang van de diensten door opdrachtnemer zijn deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever verstrekt. Zij vormen een onderdeel van de overeenkomst.